Џефри Ч. Александер

Džefri Č. Aleksander (Jeffrey C. Alexander) ‒ profesor sociologije na Univerzitetu Jejl, gde je i kodirektor Centra za kulturnu sociologiju. Među mnogim uticajnim knjigama koje je objavio ističu se Građanska sfera (The Civic Sphere, Oxford University Press, 2006) i Drama društvenog života (The Drama of Social Life, Polity Press, 2017).