cc

Копривица др Марија

Доцент, Економски факултет Београд

Др Марија (Јововић) Копривица рођена је 1983. године у Никшићу. Дипломирала је на Економском факултету у Београду 2007. године, на смеру Финансије, банкарство и осигурање. Мастер студије завршила је 2009. године (студијски програм Квантитативна анализа, модул Актуарство), када уписује докторске студије на Економском факултету (студијски програм Статистика). Докторску дисертацију на тему „Мерење ризика при утврђивању солвентности неживотних осигуравача“ одбранила је у јулу 2015. године. Запослена је на Економском факултету у Београду од 2009. године. Ангажована је у настави на предметима Финансијска и актуарска математика, Тарифе у осигурању, Осигурање и Пензијско и здравствено осигурање. Учествовала је на већем броју домаћих и међународних научних скупова, као и иновационих курсева из области осигурања, актуарства и финансијске математике. Објавила је више радова из наведених области у научним монографијама, тематским зборницима радова и часописима у земљи и иностранству. Члан је Удружења актуара Србије и Међународне асоцијације актуара (IAA).