Економска политика – регионални аспекти

Економска политика – регионални аспекти

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.900,00 дин.
Цена за иностране купце: 30,00 €
Број артикла: 0220
Каталошки подаци:
Шифра 0220
ИСБН 978-86-403-1499-2
Формат Меки повез, Б5
Број страна 596
Година издања 2016
Кратак садржај:

Књи­га представља уни­вер­зи­тет­ски уџ­бе­ник и пи­са­на је на осно­ву про­гра­ма за пред­мет Те­о­ри­ја и ана­ли­за еко­ном­ске по­ли­ти­ке. Ме­ђу­тим, за раз­ли­ку од прет­ход­ног из­да­ња ово из­да­ње је писано као ре­ги­о­нал­ни уџ­бе­ник и сто­га су укљу­че­не еко­ном­ске по­ли­ти­ке у Ср­би­ји, Бо­сни и Херце­го­ви­ни и Цр­ној Го­ри. Књи­га је по­дељена на че­ти­ри ло­гич­ке це­ли­не, са тринаест поглавља: По­јам и те­о­риј­ске кон­цеп­ци­је еко­ном­ске по­ли­ти­ке, Моне­тар­на, фи­скал­на по­ли­ти­ка и економска политика на тржишту рада, Ста­би­ли­за­ци­о­на еко­ном­ска по­ли­ти­ка и Међуна­род­ни аспект економ­ске по­ли­ти­ке. Уџбеник омогућава сту­ден­тима да се оспо­со­бе за лак­ше разумевање сложе­не економске ствар­ности, њено ди­јаг­но­сти­ковање и лакшу при­ме­ну одговара­ју­ће „терапије” у прак­си, у ци­љу ефи­ка­сни­јег и ра­ци­о­нал­ни­јег функ­ци­о­ни­са­ња привре­де.