menadzment_ljudskih_resursa_small

Менаџмент људских ресурса

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.990,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.800,00 дин.
Каталошки подаци:
Шифра 0153
ИСБН 978-86-403-1442-8
Формат Меки повез, Б5
Број страна 559
Година издања 2017
Кратак садржај:

Менаџмент људских ресурса је централна тема ове књиге, која је превасходно намењена студентима Економског факултета у Београду, али и свима онима који имају интерес да нешто више науче из ове области. Књига има трианест поглавља у којима су детаљно објашњена изабрана тематска подручја. У првом поглављу, Увод у менаџмент људских ресурса, указано је на главне карактеристике развоја у историјској димензији, дефинисана је функција УЉР, типови послова, организација сектора људских ресурса, као и улога и значај успостављања везе између менаџмента људских ресурса и процеса стратегијског менаџмента. Друга глава, Анализа и дизајн посла, дефинише ову активност и анализира основне инструменте анализе посла, резултате анализе посла, елементе дизајна посла и показатеље за оцењивање квалитета анализе посла. Трећа глава, Планирање људских ресурса, дефинише процес планирања људских ресурса у организацији, указује на оновне методе – квалитативне и квантитативне – планирања људских ресурса, програме за балансирање понуде и тражње и индикаторе квалитета планирања. У четвртом поглављу, Регрутација потенцијалних кандидата, детаљно се анализирају основни методи интерног и екстерног регрутовања, алтернативни методи регрутовања и различити показатељи квалитета регрутовања.  У петом поглављу, Селекција кандидата, анализирају се инструменти који се користе у селекцији кандидата: инструменти за прикупљање биографских података, инструменти за прикупљање података о способностима и личним карактеристикама и интервју. Такође се детаљно анализира процес социјализације и индикатори квалитета селекције. У шестом поглављу, Обука запослених, анализирају се основне теорије учења релевантне за процес обуке запослених, основне фазе у реализацији обуке, начини организовања обуке и главни показатељи квалитета обуке запослених. У седмом поглављу, Оцењивање перформанси запослених, дефинише се процес оцењивања перформанси запослених, врсте перформанси, носиоци оцењивања, циклус оцењивања, инструменти и могуће грешке у оцењивању. У осмом поглављу, Развој запослених, детаљно се анализирају различити приступи развоју запослених, од традиционалних образовних програма, преко процене развојног потенцијала и стицања радног искуства до интерперсоналних односа. У деветој глави, Систем зарада, дефинише се систем зарада и његови елементи, анализирају стратешки избори у креирању система зарада, активности на креирању и управљању зарадама запослених. У десетом поглављу, Зараде базиране на перформансама, анализирају се основни облици краткорочних и дугорочних зарада базираних на перформансама. У једанаестом поглављу, Бенефиције, анализирају се различите врсте и облици индиректних (неновчаних) облика зарада како у развијеним земљама, тако и у Републици Србији. У дванаестом поглављу, Радни односи и колективно преговарање, анализирају се законски оквири радних односа, синдикално организовање запослених, процес колективног преговарања и импликације синдикалног организовања запослених на менаџмент људских ресурса. У тринаестом поглављу, Напуштање организације, детаљно се анализирају облици вољног и невољног изласка из организације и методи управљања флуктуацијом запослених.