Банкарско рачуноводство

Банкарско рачуноводство

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

3.650,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.990,00 дин.
Цена за иностране купце: 32,00 €
Број артикла: 0207
Каталошки подаци:
Шифра 0207
ИСБН 978-86-403-1480-0
Формат Меки повез, Б5
Број страна 683
Година издања 2016
Кратак садржај:

Ова књига посвећена је специфичностима банкарског рачуноводства. Третирана проблематика обрађена је са гледишта општих рачуноводствених принципа, чије је познавање претпоставка за успешно решавање конкретних практичних проблема рачуноводства банака, са гледишта важећих законских прописа. Обухвата проблеме рачуноводства заједничких страних улагања, састављања консолидованих финансијских извештаја мултинационалних банака и управљања инфлационим ризиком. Управљање ризицима у банкарском пословању, тежиште је на рачуноводству финансијских деривата коришћених у циљу заштите од ризика пословања. Илустровано је на примеру рачуноводства форвард уговора. Значајне теме под називом: нова организација нашег унутрашњег платног промета, проблеми рачуноводства финансијских деривата и рачуноводство лизинга као и политика и утврђивање резерви у банкама, политика и методи формирања цена у банкарству, контрола трошкова у банкама, и посебно, управљање ризиком капитала у банкама, а све у циљу што комплексније обраде проблематике банкарског рачуноводства. Проблематика банкарског рачуноводства је од изузетног значаја за анализу ефикасности тржишта новца и капитала. С обзиром на то, а у циљу што комплексније обраде у овој књизи, ово издање је допуњено темама: карактеристике инвестиционог банкарства и анализа банкарске регулативе и контроле. У циљу што комплексније обраде проблематике не само рачуноводства у банкама већ и ревизије у банка-ма, ово издање је допуњено са проблемима: транспарентности финансијских извештаја банака, и рачуновод-ство лоших дугова. У контексту тога изложене су специфичности и савремени концепти организације и функциони-сања ревизије у банкама, са посебним освртом на ревизију ризика у банкарству. Књига у овом допуњеном облику намењена је не само студентима економије, већ и свима онима који желе да се из било ког разлога упознају са фундаменталним принципима рачуноводства и ревизије у банкама. То се посебно односи на практичаре чије је познавање базична претпоставка за успешно решавање про-блема са којима се свакодневно сусрећу у току свога рада из домена рачуноводства и ревизије у банка-ма, било у улози банке или комитента.