irenaj2

Јанковић др Ирена

Доцент, Економски факултет Универзитета у Београду

Ирена Јанковић рођена је 25. маја 1980. године у Београду где је завршила основну и средњу школу са одличним успехом, а потом и дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду. Похађала је последипломске курсеве Банкарски и финансијски менаџмент, International Master of Science in Quantitative Finance и магистарски курс Пословна економија у сарадњи са пословном школом HEC из Париза. Одбранила је магистарску тезу и докторску дисертацију на Економском факултету Универзитета у Београду. Аутор је и коаутор великог броја научно-истраживачких радова у часописима, тематским зборницима и монографијама из области финансија, с посебним освртом на развој локалног тржишта дуговних хартија од вредности и укупног финансијског тржишта у земљама у развоју, проблематику мерења и управљања валутном неравнотежом дуга и утицај прилива од дознака на финансијску стабилност и привредни раст. Излагала је резултате својих истраживања на домаћим и међународним конференцијама. Запослена је на Економском факултету Универзитета у Београду као доцент на предметима Финансијска тржишта и Анализа харија од вредности.