vukasin

Куч др Вукашин

Доцент, Економски факултет Београд

Рођен је 1982. године у Врбасу. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду 2006. године, на смеру Менаџмент, са просечном оценом 9,50. Мастер студије -студијски програм Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, такође је завршио на Економском факултету са просечном оценом 10,00. Мастер тезу под називом „Утицај кредитног рејтинга на стратегију предузећа“ одбранио је 2009. године, након чега је уписао докторске студије, модул Пословно управљање. Докторску дисертацију под називом „Анализа структуре финансирања највећих предузећа у Србији у периоду Велике рецесије: препоруке за финансијско реструктурирање и пословну стратегију“ одбранио је 2017. године.

Рад на Економском факултету Универзитета у Београду започео је 2007. године у својству демонстратора. У звање сарадника у настави за ужу научну област Пословна економија и менаџмент – Стратегијски менаџмент биран је 2007. године, у звање асистента 2010. године, док је у звање доцента изабран 2018. године. Био је ангажован као консултант на већем броју пројеката из домена процене вредности предузећа, студија изводљивости, пословног и финансијског реструктурирања итд. Тренутно је ангажован као истраживач на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и на међународним пројектима из категорије „Hоrizon 2020“ и „Interreg“. Аутор је већег броја радова на тему пословне стратегије, кредитног рејтинга, структуре финансирања, пословног и финансијског реструктурирања.