др Марија Пантелић

Пантелић др Марија

Ванредни професор, Економски факултет, Универзитет у Београду

Др Марија Пантелић, ванредни професор на Економском факултету Универзитета у Београду. Изводи предавања на основним студијама на предметима Финансијско извештавање (стари назив: Теорија и политика биланса) и Биланси предузећа и банака. Ангажована је на мастер академским студијама, на студијском програму Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, где изводи наставу на предмету Корпоративно финансијско извештавање (стари назив: Финансијско извештавање), као и на докторским студијама на предмету Стратегиjско пословно извештавање (стари назив: Финансијско извештавање II). Такође, предавала је на Вишој пословној школи у Београду, предмет Анализа пословања и на Војно-техничкој академији Теорију и анализу биланса. Самостално је објавила једну књигу (монографију) и коауторка је делова монографија и књига. Поред овога, ауторка је или коауторка већег броја научних радова из уже научне области Рачуноводство и пословне финансије, са фокусом на област финансијског извештавања и рачуноводства. Своје радове објављивала је  у референтним часописима, а резултате својих истраживања је презентовала и на већем броју домаћих и међународних научних скупова. Учествовала је на научно-истраживачким пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, и међународним пројектима. Реализовала је велики број едукација запослених у банкама, предузећима, школама, непрофитним организацијама и државној администрацији.  Сарадник је Научног друштва економиста Србије.