dpp_0009

Ранђеловић др Саша

Ванредни професор, Економски факултет Београд

Saša Ranđelović je rođen 1982. godine. Doktorsku disertaciju iz optimalnog oporezivanja dohotka odbranio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine, gde je diplomirao 2005. godine i magistrirao 2008. godine. U vreme objavljivanja prvog izdanja ove knjige, autor je zaposlen kao vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde izvodi nastavu na predmetima javne finansije, poresko planiranje i optimizacija i International Economics, na osnovnim studijama, a na master studijama na predmetima savremene javne finansije i Applied Macro-Finance. Od 2015. godine obavlja i funkciju prodekana za finansije i međunarodnu saradnju na istom fakultetu. Saša Ranđelović je gostujući istraživač (visiting fellow) na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka i gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Prethodno je bio i gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Ćirilo i Metodije“ u Skoplju. Boravio je na stručnom usavršavanju na Katoličkom univerzitetu u Luvenu (Belgija), Slobodnom univerzitetu u Berlinu (Nemačka) i Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (Velika Britanija).
Autor je većeg broja radova iz oblasti javnih finansija i fiskalne politike, objavljenih u renomiranim međunarodnim naučnim časopisima, uključujući International Journal of Emerging Markets, Economic Systems, Economics of Transition, Empirica, International Journal of Microsimulation, Prague Economic Papers, Acta Oeconomica, Economic Annals i dr. Koautor je i dveju domaćih monografija i autor poglavlja u većem broju međunarodnih monografija, te više radova objavljenih u zbornicima sa domaćih i međunarodnih konferencija. Osim akademskog rada, Saša Ranđelović ima i praktično iskustvo u oblasti oporezivanja i javnih finansija, stečeno angažmanom na poslovima poreskog savetovanja u kompaniji KPMG, a bio je i eksterni savetnik ministra finansija Republike Srbije 2013. i 2014. godine, zadužen za poresku politiku. Takođe, radio je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnoistraživačkim i konsultantskim projektima i bio je član većeg broja radnih grupa za reformu poreskog sistema. Član je Srpskog fiskalnog društva i Naučnog društva ekonomista Srbije, a od 2011. godine i izvršni urednik biltena Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji.