picture11

Спасић др Дејан

Дејан Спасић, рођен 1968. године у Зајечару, где је завршио основну и  средњу школу. Основне студије завршио на Економском факултету Универзитета у Нишу. Магистрирао и докторирао на Економском факултету Универзитета у Београду. Редовни је професор Економског факултета у Нишу и ванредни професор Економског факултета у Београду. Област истраживања: екстерно финансијско извештавање, са примарним фокусом на Међународне стандарде финансијског извештавања, консолидоване финансијске извештаје, специјалне билансе, као и извештавање о одрживости. Објавио је један уџбеник (Специјални биланси, у коауторству са проф. др Катом Шкарић-Јовановић), једну монографију националног значаја (Мерџери и аквизиције: изазови за финансијско извештавање и управљање, у коауторству са проф. др Ксенијом Денчић-Михајлов) и више од 90 научних радова објављених у научним часописима, Монографијама и зборницима радова националног и међународног значаја. Ради стручног усавршавања више пута је боравио на универзитетима у Немачкој, Аустрији, Словенији, Пољској и др. Учествовао је у реализацији више научно-истраживачких пројеката национаног карактера и у више међународних (TEMPUS, Jean Monnet, World Bank) пројеката. Уредник је међународног научног часописа Facta Universitatis, Series: Economics and Organization и члан уредништва више научних часописа у земљи и иностранству. Члан је Европске асоцијације рачуновођа  (European Accounting Association), Naučnog društva ekonomista Srbije, и других професионалних удружења у земљи и иностранству.