Микроекономска анализа

Микроекономска анализа

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.420,00 дин.
Број артикла: 1870
Каталошки подаци:
Шифра 1870
ИСБН 978-86-403-1155-7
Формат Меки повез, Б5
Број страна 392
Година издања 2011
Кратак садржај:

Микроекономска анализа је уџбеник за студенте треће године Економског факултета. У овом уџбенику математички апарат се користи минимално, претежно за проналажење екстремних вредности функција више променљивих са и без ограничења, и акценат се ставља на економска објашњења изложених модела. На крају сваког поглавља даје се резиме и списак основних појмова. Такође, даје се кратка литература која укључује како изворне радове, тако и новије третмане анализираних проблема. У прва два поглавља даје се савремена анализа потрошачевог и произвођачевог избора, које се заснивају на теорији дуалитета. Тако се, поред класичне анализе функција тражње и понуде, излаже Руаов идентитет, те Шефардова и Хотелингова лема. Поглавље посвећено тражњи укључује екстензивну анализу матрице Слуцког и потрошачевог вишка, док поглавље о понуди пружа детаљан опис функција трошкова у зависности од типа приноса на обим коришћења производних чинилаца. Треће поглавље посвећено је анализи конкурентске равнотеже. Прво се излажу услови који морају бти испуњени за постојање, јединственост и стабилност равнотеже на парцијалном тржишту, а затим се прелази на анализу опште равнотеже, како у потрошњи тако и у производњи. После анализе конкурентске равнотеже, прелази се на случајеве несавршене конкуренције. Четврто поглавље је у потпуности посвећено монополима. Анализирана је њихова политика цена у различитим околностима, као што су три степена дискриминације цена, политика цена природног монопола и монопсона, као и три модела монополиситичке конкуренције. Посебна пажња је посвећена регулаторној политици и могућностима за јављање ефекта Аверча и Џонсона. Пето поглавље бави се олигополима који продају хомогене или диференциране производе. Дат је јединствен модел преко кога су објашњени резултати свих типова конкурентске борбе олигополиста (Курноова, Штакелбергова и Бертранова конкуренција, услови за стварање картела). Сви облици конкуренције дуополиста анализирани су и на тржишту диференцираних производа, заснивајући се првенствено на моделу борбе два конкурента (дуопола). Шесто поглавље, које је и последње, посвећено је доношењу одлука у условима неизвесности. Прво се објашњава основна разлика између очекиваног дохотка и очекиване корисности на примеру санктпетербуршког и Алеовог парадокса. Потом се излаже савремени аксиоматски приступ доношењу одлука у неизвесним ситуацијама. У склопу тога, анализира се и став појединца према неизвесности, односно дефинишу се коефицијенти одбојности према ризику. Други део овог поглавља посвећен је моделу условне потрошње. Објашњен је оптимум условне потрошње појединца који испољава одбојни став према ризику, односно фундаментална теорема о алокацији ризика. На крају се дају услови који морају бити испуњени за општу равнотежу у моделу условне потрошње. На тај начин се заокружује микроекономска анализа доношења одлука како у условима извесности тако и у неизвесним ситуацијама.