2020_Кочовић, Павловић, Копривица_Финансијска математика

Финансијска математика

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.790,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.590,00 дин.
Цена за иностране купце: 18,00 €
Број артикла: 0345
Прелистај издање
Каталошки подаци:
Шифра 0345
ИСБН 978-86-403-1627-9
Формат Б5, Тврди повез
Број страна 405
Година издања 2020
Кратак садржај:

Циљ ове књиге је упознавање студената са методологијом обрачуна простог и сложеног интереса и са применама финансијско-математичких модела на тржишту новца, тржишту капитала и тржишту деривата. У књизи је приказан низ проблема повезаних са израчунавањем крајње вредности капитала ако је дата његова почетна вредност, која је уложена уз прост или сложени интерес и, обрнуто, израчунавањем почетне вредности капитала ако је позната његова крајња вредност. Читаоци ће затим бити упознати са одређивањем крајње вредности низа сукцесивних улога, као и садашње вредности низа ренти. Поред обрачуна камате код краткорочних и дугорочних кредита, предмет изучавања је и одређивање цена и приноса краткорочних и дугорочних финансијских инструмената и деривата. Ради бољег разумевања методологије обрачуна сложеног интереса, детаљно је објашњен концепт временске вредности новца. Такође, у уџбенику је приказан обрачун дисконтне стопе и стопе приноса, релативне, конформне и ефективне каматне стопе. Предмет анализе су и методе за оцену ефективности инвестиција, као и критеријуми за доношење инвестиционих одлука. Сва теоријско-методолошка разматрања су поткрепљена великим бројем решених примера, који треба да олакшају студентима савладавање метода финансијске математике. Осим тога, приказано је на који начин финансијско-математички обрачуни, који су обрађени у овој књизи, могу бити спроведени у програму Microsoft Excel, али и у програмском окружењу R. Због систематске обраде проблема релевантних за праксу, овај уџбеник, поред студената Економског факултета у Београду, којима је намењен, могу користити и финансијски и банкарски стручњаци.